(+48) 12 350 66 84 sekretariat@ktopolski.pl

Specjalizacja

+ Obsługa prawna przedsiębiorców
 • Zapewniamy kompleksową pomoc prawną przedsiębiorcom, w tym spółkom prawa handlowego, zarówno w zakresie doradztwa prawnego dla potrzeb ich działalności, jak i potrzeb wewnątrzkorporacyjnych.
 • Sporządzamy i opiniujemy umowy, regulaminy wewnętrzne oraz dokumenty korporacyjne.
 • Doradzamy zarówno przy tworzeniu oraz przekształcaniu spółek i grup kapitałowych, jak i zarządzaniu nimi.
 • Doradzamy w procesach optymalizacji podatkowej i przy wyborze optymalnej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

Doświadczenie:

Obsługa prawna spółek kapitałowych z branży:

 • IT,
 • nowych technologii
 • portali społecznościowych,
 • handlu (w tym handlu internetowego),
 • produkcji,
 • usług finansowych,
 • najmu powierzchni komercyjnych oraz
 • przemysłu ciężkiego.
+ Postępowania sądowe
 • Posiadamy wieloletnie doświadczenie w reprezentacji stron w postępowaniach sądowych, w tym gospodarczych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych.
 • W postępowaniach występujemy jako pełnomocnicy zarówno po stronie powoda (wnioskodawcy, pokrzywdzonego), jak i pozwanego (uczestnika, oskarżonego), dążąc do obrony interesów naszego Klienta.
 • Sporządzamy środki zaskarżenia, w tym:
  • apelacje,
  • zażalenia,
  • odwołania,
  • skargi do sądu administracyjnego oraz
  • skargi kasacyjne.

Doświadczenie:

 • Sprawy o zapłatę z wartością przedmiotu sporu powyżej 1 miliona złotych.
 • Postępowania związane ze sporami wewnątrzkorporacyjnymi, w tym postępowania o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał organów spółek prawa handlowego.
 • Reprezentacja Klientów w postępowaniach administracyjnych.
 • Obrona Klientów w procesach karnych.
+ Rynek kapitałowy
 • Doradzamy spółkom zamierzającym debiutować na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
 • Uczestniczymy w przygotowywaniu części prawnych prospektu i pozostałych dokumentów niezbędnych dla przeprowadzenia oferty publicznej.
 • Doradzamy także emitentowi na etapie prac nad prospektem w Komisji Nadzoru Finansowego.
 • Współpracujemy na stałe z doradcą finansowym oraz z domami maklerskimi, co pozwala na sprawne zarządzanie procesem oferty publicznej.

Doświadczenie:

Zrealizowane projekty IPO z naszym udziałem:

 • Mercator Medical S.A. (IPO w 2013 r, SPO w 2016 r.),
 • Wind Mobile S.A. (przeniesienie z NewConnect na GPW oraz IPO – 2015 r.),
 • Archicom S.A. (IPO w 2016 r.).
+ Inwestycje w spółki
 • Świadczymy usługi doradcze w związku z procesami inwestycyjnymi w spółki kapitałowe.
 • Wspieramy spółki w ich zabiegach o pozyskanie finansowania na rynku kapitałowym niepublicznym, w tym z funduszy powiązanych z Krajowym Funduszem Kapitałowym.
 • Specjalizujemy się w przygotowaniu dokumentacji prawnej takich procesów, w szczególności – sporządzaniu umów inwestycyjnych i regulacji odnoszących się do ładu korporacyjnego spółek, co jest niezbędne dla przeprowadzenia rundy finansowania.
 • Przygotowujemy dokumentację transakcyjną dla potrzeb wyjścia (exitu) z inwestycji – w tym sprzedaży inwestorowi branżowemu.

Doświadczenie: 

 • Doradztwo przy pozyskiwaniu funduszy przez spółkę o wycenie pre-money 60.000.000 złotych,
 • Obsługa prawna funduszy private equity, w tym jednostek związanych z Krajowym Funduszem Kapitałowym, w zakresie inwestycji w projekty w różnych fazach rozwoju, w tym inwestycje w szereg spółek o wycenie pre-money przekraczającej 20.000.000 złotych każda.
+ Start-upy
 • Zajmujemy się tworzeniem ram prawnych start-upów i zapewniamy ich bieżącą obsługę.
 • Z uwagi na wieloletnie doświadczenie w pracy z founderami świetnie rozumiemy specyfikę ich działania. Wspieramy założycieli na wszystkich polach tak, by mogli oni bez przeszkód wprowadzać w życie swoje idee i pomysły.
 • Przygotowujemy start-upy pod inwestycje funduszy private equity.

Doświadczenie: 

Tworzenie spółek z o.o. prowadzących serwisy internetowe, obsługa prawna spółek

+ Programy motywacyjne (ESOP)
 • Pomagamy spółkom w przygotowaniu i wprowadzeniu programów motywacyjnych (ESOP) dla pracowników spółek i ich założycieli.
 • Posiadamy bogate doświadczenie w regulacji programów motywacyjnych , w szczególności w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz w spółkach akcyjnych (w oparciu o emisję warrantów subskrypcyjnych lub wykup akcji, w tym akcji dopuszczonych do obrotu giełdowego).

Doświadczenie: 

 • Przygotowanie dokumentacji programów motywacyjnych w spółkach z o.o. opartych o udziały, prawa do zysku lub prawa do części przychodów ze sprzedaży spółki,
 • Przygotowanie dokumentacji programów motywacyjnych w spółkach publicznych (opartych o warranty subskrypcyjne lub buy-back)
+ Badania due dilligence
 • Prowadzimy audyty prawne spółek i nieruchomości.
 • Wskazujemy potencjalne ryzyka związane z:
 •        – inwestycjami kapitałowymi w spółki,
         – nabywaniem przedsiębiorstw lub
         – zakupem udziałów, akcji lub nieruchomości.
 • Analizujemy wyniki audytu i proponujemy odpowiednie kroki celem usunięcia dostrzeżonych uchybień.
 •  
  Doświadczenie: 

  • Audyt prawny grupy kapitałowej emitenta papierów wartościowych.
  • Audyty prawne spółek z o.o. dla potrzeb oceny ryzyka inwestycji przez fundusze inwestycyjne.
  • Audyty prawne spółek dla potrzeb ich właścicieli.
  • Audyty prawne nieruchomości komercyjnych przed ich nabywaniem przez inwestorów.

  Copyright ©Krzysztof Topolski      developed and powered by polarbear.pl

  Copyright ©Krzysztof Topolski
  developed and powered by polarbear.pl